召公谏厉王弭谤

召公谏厉王弭谤

作者:佚名 朝代:先秦

召公谏厉王弭谤原文
厉王虐,国人谤王。

召公告曰:“民不堪命矣!”王怒,得卫巫,使监谤者。

以告,则杀之。

国人莫敢言,道路以目。

王喜,告召公曰:“吾能弭谤矣,乃不敢言。

”召公曰:“是鄣之也。

防民之口,甚于防川;川雍而溃,伤人必多。

民亦如之。

是故为川者,决之使导;为民者,宣之使言。

故天子听政,使公卿至于列士献诗,瞽献曲,史献书,师箴,瞍赋,朦诵,百工谏,庶人传语,近臣尽规,亲戚补察,瞽、史教诲,耆艾修之,而后王斟酌焉。

是以事行而不悖。

民之有口也,犹土之有山川也,财用于是乎出;犹其有原隰衍沃也,衣食于是乎生。

口之宣言也,善败于是乎兴。

行善而备败,所以阜财用衣食者也。

夫民虑之于心,而宣之于口,成而行之,胡可壅也?若壅其口,其与能几何?” 王弗听,于是国人莫敢出言。

三年,乃流王于彘。

召公谏厉王弭谤拼音解读
lì wáng nuè ,guó rén bàng wáng 。

zhào gōng gào yuē :“mín bú kān mìng yǐ !”wáng nù ,dé wèi wū ,shǐ jiān bàng zhě 。

yǐ gào ,zé shā zhī 。

guó rén mò gǎn yán ,dào lù yǐ mù 。

wáng xǐ ,gào zhào gōng yuē :“wú néng mǐ bàng yǐ ,nǎi bú gǎn yán 。

”zhào gōng yuē :“shì zhāng zhī yě 。

fáng mín zhī kǒu ,shèn yú fáng chuān ;chuān yōng ér kuì ,shāng rén bì duō 。

mín yì rú zhī 。

shì gù wéi chuān zhě ,jué zhī shǐ dǎo ;wéi mín zhě ,xuān zhī shǐ yán 。

gù tiān zǐ tīng zhèng ,shǐ gōng qīng zhì yú liè shì xiàn shī ,gǔ xiàn qǔ ,shǐ xiàn shū ,shī zhēn ,sǒu fù ,méng sòng ,bǎi gōng jiàn ,shù rén chuán yǔ ,jìn chén jìn guī ,qīn qī bǔ chá ,gǔ 、shǐ jiāo huì ,qí ài xiū zhī ,ér hòu wáng zhēn zhuó yān 。

shì yǐ shì háng ér bú bèi 。

mín zhī yǒu kǒu yě ,yóu tǔ zhī yǒu shān chuān yě ,cái yòng yú shì hū chū ;yóu qí yǒu yuán xí yǎn wò yě ,yī shí yú shì hū shēng 。

kǒu zhī xuān yán yě ,shàn bài yú shì hū xìng 。

háng shàn ér bèi bài ,suǒ yǐ fù cái yòng yī shí zhě yě 。

fū mín lǜ zhī yú xīn ,ér xuān zhī yú kǒu ,chéng ér háng zhī ,hú kě yōng yě ?ruò yōng qí kǒu ,qí yǔ néng jǐ hé ?” wáng fú tīng ,yú shì guó rén mò gǎn chū yán 。

sān nián ,nǎi liú wáng yú zhì 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

佚名 古诗文网收录了先秦到现代的数十万诗词,很多诗词因为作者不明,作者本站统一归为佚名。…详情