水府乘闲望圆波息跃鱼

水府乘闲望,圆波息跃鱼。

出自唐朝姚康的《赋得巨鱼纵大壑》

原文赏析:
水府乘闲望,圆波息跃鱼。

从来暴泥久,今日脱泉初。

得志宁相忌,无心任宛如。

龙门应可度,鲛室岂常居。

掉尾方穷乐,游鳞每自舒。

乘流千里去,风力藉吹嘘。

拼音解读
shuǐ fǔ chéng xián wàng ,yuán bō xī yuè yú 。

cóng lái bào ní jiǔ ,jīn rì tuō quán chū 。

dé zhì níng xiàng jì ,wú xīn rèn wǎn rú 。

lóng mén yīng kě dù ,jiāo shì qǐ cháng jū 。

diào wěi fāng qióng lè ,yóu lín měi zì shū 。

chéng liú qiān lǐ qù ,fēng lì jiè chuī xū 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情