白帝高为三峡镇瞿塘险过百牢关

白帝高为三峡镇,瞿塘险过百牢关

出自唐朝杜甫的《夔州歌十绝句》

原文赏析:
中巴之东巴东山,江水开辟流其间。

白帝高为三峡镇,瞿塘险过百牢关。

(其一 瞿塘 一作:“夔州”) 白帝夔州各异城,蜀江楚峡混殊名。

英雄割据非天意,霸主并吞在物情。

(其二) 群雄竞起问前朝,王者无外见今朝。

比讶渔阳结怨恨,元听舜日旧箫韶。

(其三) 赤甲白盐俱刺天,闾阎缭绕接山巅。

枫林橘树丹青合,复道重楼锦绣悬。

(其四) 瀼东瀼西一万家,江北江南春冬花。

背飞鹤子遗琼蕊,相趁凫雏入蒋牙。

(其五) 东屯稻畦一百顷,北有涧水通青苗。

晴浴狎鸥分处处,雨随神女下朝朝。

(其六) 蜀麻吴盐自古通,万斛之舟行若风。

长年三老长歌里,白昼摊钱高浪中。

(其七) 忆昔咸阳都市合,山水之图张卖时。

巫峡曾经宝屏见,楚宫犹对碧峰疑。

(其八) 武侯祠堂不可忘,中有松柏参天长。

干戈满地客愁破,云日如火炎天凉。

(其九) 阆风玄圃与蓬壶,中有高堂天下无。

借问夔州压何处,峡门江腹拥城隅。

拼音解读
zhōng bā zhī dōng bā dōng shān ,jiāng shuǐ kāi pì liú qí jiān 。

bái dì gāo wéi sān xiá zhèn ,qú táng xiǎn guò bǎi láo guān 。

(qí yī qú táng yī zuò :“kuí zhōu ”) bái dì kuí zhōu gè yì chéng ,shǔ jiāng chǔ xiá hún shū míng 。

yīng xióng gē jù fēi tiān yì ,bà zhǔ bìng tūn zài wù qíng 。

(qí èr ) qún xióng jìng qǐ wèn qián cháo ,wáng zhě wú wài jiàn jīn cháo 。

bǐ yà yú yáng jié yuàn hèn ,yuán tīng shùn rì jiù xiāo sháo 。

(qí sān ) chì jiǎ bái yán jù cì tiān ,lǘ yán liáo rào jiē shān diān 。

fēng lín jú shù dān qīng hé ,fù dào zhòng lóu jǐn xiù xuán 。

(qí sì ) nǎng dōng nǎng xī yī wàn jiā ,jiāng běi jiāng nán chūn dōng huā 。

bèi fēi hè zǐ yí qióng ruǐ ,xiàng chèn fú chú rù jiǎng yá 。

(qí wǔ ) dōng tún dào qí yī bǎi qǐng ,běi yǒu jiàn shuǐ tōng qīng miáo 。

qíng yù xiá ōu fèn chù chù ,yǔ suí shén nǚ xià cháo cháo 。

(qí liù ) shǔ má wú yán zì gǔ tōng ,wàn hú zhī zhōu háng ruò fēng 。

zhǎng nián sān lǎo zhǎng gē lǐ ,bái zhòu tān qián gāo làng zhōng 。

(qí qī ) yì xī xián yáng dōu shì hé ,shān shuǐ zhī tú zhāng mài shí 。

wū xiá céng jīng bǎo píng jiàn ,chǔ gōng yóu duì bì fēng yí 。

(qí bā ) wǔ hóu cí táng bú kě wàng ,zhōng yǒu sōng bǎi cān tiān zhǎng 。

gàn gē mǎn dì kè chóu pò ,yún rì rú huǒ yán tiān liáng 。

(qí jiǔ ) láng fēng xuán pǔ yǔ péng hú ,zhōng yǒu gāo táng tiān xià wú 。

jiè wèn kuí zhōu yā hé chù ,xiá mén jiāng fù yōng chéng yú 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

杜甫 杜甫(712-770),字子美,祖籍河南巩县。祖父杜审言是唐初著名诗人。青年时期,他曾游历过今江苏、浙江、河北、山东一带,并两次会见李白,两人结下深厚的友谊。唐玄宗天宝五年(746),杜甫来到长安,第二年他参加了由唐玄宗下诏的应试,由于奸臣李林甫从中作梗,全体应试者无一人录取。从此进取无门,生活贫困。直到天宝十四年(755),才得到「右卫率府胄曹参军」一职,负责看管兵…详情