江上冬日短裴回草堂暝

江上冬日短,裴回草堂暝。

出自唐朝陆龟蒙的《村夜二篇》

原文赏析:
江上冬日短,裴回草堂暝。

鸿当绝塞来,客向孤村病。

绵绵起归念,咽咽兴微咏。

菊径月方高,橘斋霜已并。

盘餐蔬粟粗,史籍签牌盛。

目冷松桂寒,耳喧儿女竞。

开瓶浮蚁绿,试笔秋毫劲。

昼户亦重关,寒屏递相映。

诗从骚雅得,字向铅椠正。

遇敌舞蛇矛,逢谈捉犀柄。

无名升甲乙,有志扶荀孟。

守道希昔贤,为文通古圣。

幽忧废长剑,憔悴惭清镜。

只会鱼鸟情,讵知时俗性。

浮虚多徇势,老懒图历聘。

既不务人知,空馀乐天命。

吾家在田野,家事苦辽夐。

耕稼一以微,囷仓自然罄。

愁襟风叶乱,独坐灯花迸。

明发成浩歌,谁能少倾听。

世既贱文章,归来事耕稼。

伊人著农道,我亦赋田舍。

所悲劳者苦,敢用词为诧。

只效刍牧言,谁防轻薄骂。

嘻今居宠禄,各自矜雄霸。

堂上考华钟,门前伫高驾。

纤洪动丝竹,水陆供鲙炙。

小雨静楼台,微风动兰麝。

吹嘘川可倒,眄睐花争姹。

万户膏血穷,一筵歌舞价。

安知勤播植,卒岁无闲暇。

种以春鳸初,获从秋隼下。

专专望穜稑,搰搰条桑柘。

日晏腹未充,霜繁体犹裸。

平生守仁义,所疾唯狙诈。

上诵周孔书,沈溟至酣藉。

岂无致君术,尧舜不上下。

岂无活国方,颇牧齐教化。

蛟龙任干死,云雨终不借。

羿臂束如囚,徒劳夸善射。

才能诮箕斗,辩可移嵩华。

若与甿辈量,饥寒殆相亚。

长吟倚清瑟,孤愤生遥夜。

自古有遗贤,吾容偏称谢。

拼音解读
jiāng shàng dōng rì duǎn ,péi huí cǎo táng míng 。

hóng dāng jué sāi lái ,kè xiàng gū cūn bìng 。

mián mián qǐ guī niàn ,yān yān xìng wēi yǒng 。

jú jìng yuè fāng gāo ,jú zhāi shuāng yǐ bìng 。

pán cān shū sù cū ,shǐ jí qiān pái shèng 。

mù lěng sōng guì hán ,ěr xuān ér nǚ jìng 。

kāi píng fú yǐ lǜ ,shì bǐ qiū háo jìn 。

zhòu hù yì zhòng guān ,hán píng dì xiàng yìng 。

shī cóng sāo yǎ dé ,zì xiàng qiān qiàn zhèng 。

yù dí wǔ shé máo ,féng tán zhuō xī bǐng 。

wú míng shēng jiǎ yǐ ,yǒu zhì fú xún mèng 。

shǒu dào xī xī xián ,wéi wén tōng gǔ shèng 。

yōu yōu fèi zhǎng jiàn ,qiáo cuì cán qīng jìng 。

zhī huì yú niǎo qíng ,jù zhī shí sú xìng 。

fú xū duō xùn shì ,lǎo lǎn tú lì pìn 。

jì bú wù rén zhī ,kōng yú lè tiān mìng 。

wú jiā zài tián yě ,jiā shì kǔ liáo xuàn 。

gēng jià yī yǐ wēi ,qūn cāng zì rán qìng 。

chóu jīn fēng yè luàn ,dú zuò dēng huā bèng 。

míng fā chéng hào gē ,shuí néng shǎo qīng tīng 。

shì jì jiàn wén zhāng ,guī lái shì gēng jià 。

yī rén zhe nóng dào ,wǒ yì fù tián shě 。

suǒ bēi láo zhě kǔ ,gǎn yòng cí wéi chà 。

zhī xiào chú mù yán ,shuí fáng qīng báo mà 。

xī jīn jū chǒng lù ,gè zì jīn xióng bà 。

táng shàng kǎo huá zhōng ,mén qián zhù gāo jià 。

xiān hóng dòng sī zhú ,shuǐ lù gòng kuài zhì 。

xiǎo yǔ jìng lóu tái ,wēi fēng dòng lán shè 。

chuī xū chuān kě dǎo ,miǎn lài huā zhēng chà 。

wàn hù gāo xuè qióng ,yī yàn gē wǔ jià 。

ān zhī qín bō zhí ,zú suì wú xián xiá 。

zhǒng yǐ chūn hù chū ,huò cóng qiū sǔn xià 。

zhuān zhuān wàng tóng lù ,kū kū tiáo sāng zhè 。

rì yàn fù wèi chōng ,shuāng fán tǐ yóu luǒ 。

píng shēng shǒu rén yì ,suǒ jí wéi jū zhà 。

shàng sòng zhōu kǒng shū ,shěn míng zhì hān jiè 。

qǐ wú zhì jun1 shù ,yáo shùn bú shàng xià 。

qǐ wú huó guó fāng ,pō mù qí jiāo huà 。

jiāo lóng rèn gàn sǐ ,yún yǔ zhōng bú jiè 。

yì bì shù rú qiú ,tú láo kuā shàn shè 。

cái néng qiào jī dòu ,biàn kě yí sōng huá 。

ruò yǔ máng bèi liàng ,jī hán dài xiàng yà 。

zhǎng yín yǐ qīng sè ,gū fèn shēng yáo yè 。

zì gǔ yǒu yí xián ,wú róng piān chēng xiè 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

陆龟蒙 陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所…详情