昔到才三岁今来鬓已苍

昔到才三岁,今来鬓已苍。

出自唐朝元友让的《复游浯溪》

原文赏析:
昔到才三岁,今来鬓已苍。

剥苔看篆字,薙草觅书堂。

引客登台上,呼童扫树旁。

石渠疏拥水,门径劚丛篁。

田地潜更主,林园尽废荒。

悲凉问耆耋,疆界指垂杨。

拼音解读
xī dào cái sān suì ,jīn lái bìn yǐ cāng 。

bāo tái kàn zhuàn zì ,tì cǎo mì shū táng 。

yǐn kè dēng tái shàng ,hū tóng sǎo shù páng 。

shí qú shū yōng shuǐ ,mén jìng zhú cóng huáng 。

tián dì qián gèng zhǔ ,lín yuán jìn fèi huāng 。

bēi liáng wèn qí dié ,jiāng jiè zhǐ chuí yáng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情