微灯照空床夜半偏入耳

微灯照空床,夜半偏入耳

出自唐朝韩愈的《秋怀诗十一首》

原文赏析:
窗前两好树,众叶光薿薿.秋风一拂披,策策鸣不已。

微灯照空床,夜半偏入耳。

愁忧无端来,感叹成坐起。

天明视颜色,与故不相似。

羲和驱日月,疾急不可恃。

浮生虽多涂,趋死惟一轨。

胡为浪自苦,得酒且欢喜。

白露下百草,萧兰共雕悴。

青青四墙下,已复生满地。

寒蝉暂寂寞,蟋蟀鸣自恣。

运行无穷期,禀受气苦异。

适时各得所,松柏不必贵。

彼时何卒卒,我志何曼曼。

犀首空好饮,廉颇尚能饭。

学堂日无事,驱马适所愿。

茫茫出门路,欲去聊自劝。

归还阅书史,文字浩千万。

陈迹竟谁寻,贱嗜非贵献。

丈夫意有在,女子乃多怨。

秋气日恻恻,秋空日凌凌。

上无枝上蜩,下无盘中蝇。

岂不感时节,耳目去所憎。

清晓卷书坐,南山见高棱。

其下澄湫水,有蛟寒可罾。

惜哉不得往,岂谓吾无能。

离离挂空悲,戚戚抱虚警。

露泫秋树高,虫吊寒夜永。

敛退就新懦,趋营悼前猛。

归愚识夷涂,汲古得修绠。

名浮犹有耻,味薄真自幸。

庶几遗悔尤,即此是幽屏。

今晨不成起,端坐尽日景。

虫鸣室幽幽,月吐窗冏冏。

丧怀若迷方,浮念剧含梗。

尘埃慵伺候,文字浪驰骋。

尚须勉其顽,王事有朝请。

秋夜不可晨,秋日苦易暗。

我无汲汲志,何以有此憾。

寒鸡空在栖,缺月烦屡瞰。

有琴具徽弦,再鼓听愈淡。

古声久埋灭,无由见真滥。

低心逐时趋,苦勉祗能暂。

有如乘风船,一纵不可缆。

不如觑文字,丹铅事点勘。

岂必求赢馀,所要石与甔. 卷卷落地叶,随风走前轩。

鸣声若有意,颠倒相追奔。

空堂黄昏暮,我坐默不言。

童子自外至,吹灯当我前。

问我我不应,馈我我不餐。

退坐西壁下,读诗尽数编。

作者非今士,相去时已千。

其言有感触,使我复凄酸。

顾谓汝童子,置书且安眠。

丈夫属有念,事业无穷年。

霜风侵梧桐,众叶著树乾。

空阶一片下,琤若摧琅玕. 谓是夜气灭,望舒霣其团。

青冥无依倚,飞辙危难安。

惊起出户视,倚楹久汍澜。

忧愁费晷景,日月如跳丸。

迷复不计远,为君驻尘鞍。

暮暗来客去,群嚣各收声。

悠悠偃宵寂,亹亹抱秋明。

世累忽进虑,外忧遂侵诚。

强怀张不满,弱念缺已盈。

诘屈避语阱,冥茫触心兵。

败虞千金弃,得比寸草荣。

知耻足为勇,晏然谁汝令。

鲜鲜霜中菊,既晚何用好。

扬扬弄芳蝶,尔生还不早。

运穷两值遇,婉娈死相保。

西风蛰龙蛇,众木日凋槁。

由来命分尔,泯灭岂足道。

拼音解读
chuāng qián liǎng hǎo shù ,zhòng yè guāng nǐ nǐ .qiū fēng yī fú pī ,cè cè míng bú yǐ 。

wēi dēng zhào kōng chuáng ,yè bàn piān rù ěr 。

chóu yōu wú duān lái ,gǎn tàn chéng zuò qǐ 。

tiān míng shì yán sè ,yǔ gù bú xiàng sì 。

xī hé qū rì yuè ,jí jí bú kě shì 。

fú shēng suī duō tú ,qū sǐ wéi yī guǐ 。

hú wéi làng zì kǔ ,dé jiǔ qiě huān xǐ 。

bái lù xià bǎi cǎo ,xiāo lán gòng diāo cuì 。

qīng qīng sì qiáng xià ,yǐ fù shēng mǎn dì 。

hán chán zàn jì mò ,xī shuài míng zì zì 。

yùn háng wú qióng qī ,bǐng shòu qì kǔ yì 。

shì shí gè dé suǒ ,sōng bǎi bú bì guì 。

bǐ shí hé zú zú ,wǒ zhì hé màn màn 。

xī shǒu kōng hǎo yǐn ,lián pō shàng néng fàn 。

xué táng rì wú shì ,qū mǎ shì suǒ yuàn 。

máng máng chū mén lù ,yù qù liáo zì quàn 。

guī hái yuè shū shǐ ,wén zì hào qiān wàn 。

chén jì jìng shuí xún ,jiàn shì fēi guì xiàn 。

zhàng fū yì yǒu zài ,nǚ zǐ nǎi duō yuàn 。

qiū qì rì cè cè ,qiū kōng rì líng líng 。

shàng wú zhī shàng tiáo ,xià wú pán zhōng yíng 。

qǐ bú gǎn shí jiē ,ěr mù qù suǒ zēng 。

qīng xiǎo juàn shū zuò ,nán shān jiàn gāo léng 。

qí xià chéng qiū shuǐ ,yǒu jiāo hán kě zēng 。

xī zāi bú dé wǎng ,qǐ wèi wú wú néng 。

lí lí guà kōng bēi ,qī qī bào xū jǐng 。

lù xuàn qiū shù gāo ,chóng diào hán yè yǒng 。

liǎn tuì jiù xīn nuò ,qū yíng dào qián měng 。

guī yú shí yí tú ,jí gǔ dé xiū gěng 。

míng fú yóu yǒu chǐ ,wèi báo zhēn zì xìng 。

shù jǐ yí huǐ yóu ,jí cǐ shì yōu píng 。

jīn chén bú chéng qǐ ,duān zuò jìn rì jǐng 。

chóng míng shì yōu yōu ,yuè tǔ chuāng jiōng jiōng 。

sàng huái ruò mí fāng ,fú niàn jù hán gěng 。

chén āi yōng sì hòu ,wén zì làng chí chěng 。

shàng xū miǎn qí wán ,wáng shì yǒu cháo qǐng 。

qiū yè bú kě chén ,qiū rì kǔ yì àn 。

wǒ wú jí jí zhì ,hé yǐ yǒu cǐ hàn 。

hán jī kōng zài qī ,quē yuè fán lǚ kàn 。

yǒu qín jù huī xián ,zài gǔ tīng yù dàn 。

gǔ shēng jiǔ mái miè ,wú yóu jiàn zhēn làn 。

dī xīn zhú shí qū ,kǔ miǎn zhī néng zàn 。

yǒu rú chéng fēng chuán ,yī zòng bú kě lǎn 。

bú rú qù wén zì ,dān qiān shì diǎn kān 。

qǐ bì qiú yíng yú ,suǒ yào shí yǔ dàn . juàn juàn luò dì yè ,suí fēng zǒu qián xuān 。

míng shēng ruò yǒu yì ,diān dǎo xiàng zhuī bēn 。

kōng táng huáng hūn mù ,wǒ zuò mò bú yán 。

tóng zǐ zì wài zhì ,chuī dēng dāng wǒ qián 。

wèn wǒ wǒ bú yīng ,kuì wǒ wǒ bú cān 。

tuì zuò xī bì xià ,dú shī jìn shù biān 。

zuò zhě fēi jīn shì ,xiàng qù shí yǐ qiān 。

qí yán yǒu gǎn chù ,shǐ wǒ fù qī suān 。

gù wèi rǔ tóng zǐ ,zhì shū qiě ān mián 。

zhàng fū shǔ yǒu niàn ,shì yè wú qióng nián 。

shuāng fēng qīn wú tóng ,zhòng yè zhe shù qián 。

kōng jiē yī piàn xià ,chēng ruò cuī láng gān . wèi shì yè qì miè ,wàng shū yǔn qí tuán 。

qīng míng wú yī yǐ ,fēi zhé wēi nán ān 。

jīng qǐ chū hù shì ,yǐ yíng jiǔ wán lán 。

yōu chóu fèi guǐ jǐng ,rì yuè rú tiào wán 。

mí fù bú jì yuǎn ,wéi jun1 zhù chén ān 。

mù àn lái kè qù ,qún xiāo gè shōu shēng 。

yōu yōu yǎn xiāo jì ,wěi wěi bào qiū míng 。

shì lèi hū jìn lǜ ,wài yōu suí qīn chéng 。

qiáng huái zhāng bú mǎn ,ruò niàn quē yǐ yíng 。

jié qū bì yǔ jǐng ,míng máng chù xīn bīng 。

bài yú qiān jīn qì ,dé bǐ cùn cǎo róng 。

zhī chǐ zú wéi yǒng ,yàn rán shuí rǔ lìng 。

xiān xiān shuāng zhōng jú ,jì wǎn hé yòng hǎo 。

yáng yáng nòng fāng dié ,ěr shēng hái bú zǎo 。

yùn qióng liǎng zhí yù ,wǎn luán sǐ xiàng bǎo 。

xī fēng zhé lóng shé ,zhòng mù rì diāo gǎo 。

yóu lái mìng fèn ěr ,mǐn miè qǐ zú dào 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

韩愈 韩愈(768─824),字退之,河内河阳(今河南孟县)人。祖藉昌黎(今河北通县),每自称昌黎韩愈,所以世称韩昌黎。唐德宗贞元八年(792)进士,贞元末,任监察御史,因上书言事,得罪当权者,被贬为阳山(今广东阳山县)令。宪宗时,他随宰相裴度平定淮西之乱,升任刑部侍郎,因上疏反对迎佛骨,被贬为潮州(今广东潮州)刺史。穆宗时,官至吏部侍郎。韩愈和柳宗元同是古文运动的倡…详情