崧高维岳骏极于天

崧高维岳,骏极于天。

出自先秦佚名的《崧高》

原文赏析:
崧高维岳,骏极于天。

维岳降神,生甫及申。

维申及甫,维周之翰。

四国于蕃。

四方于宣。

亹亹申伯,王缵之事。

于邑于谢,南国是式。

王命召伯,定申伯之宅。

登是南邦,世执其功。

王命申伯,式是南邦。

因是谢人,以作尔庸。

王命召伯,彻申伯土田。

王命傅御,迁其私人。

申伯之功,召伯是营。

有俶其城,寝庙既成。

既成藐藐,王锡申伯。

四牡蹻蹻,钩膺濯濯。

王遣申伯,路车乘马。

我图尔居,莫如南土。

锡尔介圭,以作尔宝。

往近王舅,南土是保。

申伯信迈,王饯于郿。

申伯还南,谢于诚归。

王命召伯,彻申伯土疆。

以峙其粻,式遄其行。

申伯番番,既入于谢。

徒御啴啴。

周邦咸喜,戎有良翰。

不显申伯,王之元舅,文武是宪。

申伯之德,柔惠且直。

揉此万邦,闻于四国。

吉甫作诵,其诗孔硕。

其风肆好,以赠申伯。

拼音解读
sōng gāo wéi yuè ,jun4 jí yú tiān 。

wéi yuè jiàng shén ,shēng fǔ jí shēn 。

wéi shēn jí fǔ ,wéi zhōu zhī hàn 。

sì guó yú fān 。

sì fāng yú xuān 。

wěi wěi shēn bó ,wáng zuǎn zhī shì 。

yú yì yú xiè ,nán guó shì shì 。

wáng mìng zhào bó ,dìng shēn bó zhī zhái 。

dēng shì nán bāng ,shì zhí qí gōng 。

wáng mìng shēn bó ,shì shì nán bāng 。

yīn shì xiè rén ,yǐ zuò ěr yōng 。

wáng mìng zhào bó ,chè shēn bó tǔ tián 。

wáng mìng fù yù ,qiān qí sī rén 。

shēn bó zhī gōng ,zhào bó shì yíng 。

yǒu chù qí chéng ,qǐn miào jì chéng 。

jì chéng miǎo miǎo ,wáng xī shēn bó 。

sì mǔ jiǎo jiǎo ,gōu yīng zhuó zhuó 。

wáng qiǎn shēn bó ,lù chē chéng mǎ 。

wǒ tú ěr jū ,mò rú nán tǔ 。

xī ěr jiè guī ,yǐ zuò ěr bǎo 。

wǎng jìn wáng jiù ,nán tǔ shì bǎo 。

shēn bó xìn mài ,wáng jiàn yú méi 。

shēn bó hái nán ,xiè yú chéng guī 。

wáng mìng zhào bó ,chè shēn bó tǔ jiāng 。

yǐ zhì qí zhāng ,shì chuán qí háng 。

shēn bó fān fān ,jì rù yú xiè 。

tú yù tān tān 。

zhōu bāng xián xǐ ,róng yǒu liáng hàn 。

bú xiǎn shēn bó ,wáng zhī yuán jiù ,wén wǔ shì xiàn 。

shēn bó zhī dé ,róu huì qiě zhí 。

róu cǐ wàn bāng ,wén yú sì guó 。

jí fǔ zuò sòng ,qí shī kǒng shuò 。

qí fēng sì hǎo ,yǐ zèng shēn bó 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

佚名 古诗文网收录了先秦到现代的数十万诗词,很多诗词因为作者不明,作者本站统一归为佚名。…详情