扬州慢初秋

扬州慢(初秋)

作者:吴元可朝代:宋代

扬州慢(初秋)原文
露叶犹青,岩药迟动,幽幽未似秋阴。 

似梅风带溽,吹度长林。

记当日、西廊共月,小屏轻扇,人语凉深。

对清觞,醉笑醒颦,何似如今。

临高欲赋,甚年来、渐减狂心。

为谁倚多才,难凭易感,早付销沈。

解事张郎风致,鲈鱼好、归听吴音。

又夜阑闻笛,故人忽到幽襟。

扬州慢(初秋)拼音解读
lù yè yóu qīng ,yán yào chí dòng ,yōu yōu wèi sì qiū yīn 。 

sì méi fēng dài rù ,chuī dù zhǎng lín 。

jì dāng rì 、xī láng gòng yuè ,xiǎo píng qīng shàn ,rén yǔ liáng shēn 。

duì qīng shāng ,zuì xiào xǐng pín ,hé sì rú jīn 。

lín gāo yù fù ,shèn nián lái 、jiàn jiǎn kuáng xīn 。

wéi shuí yǐ duō cái ,nán píng yì gǎn ,zǎo fù xiāo shěn 。

jiě shì zhāng láng fēng zhì ,lú yú hǎo 、guī tīng wú yīn 。

yòu yè lán wén dí ,gù rén hū dào yōu jīn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍