老向巴人里今辞楚塞隅

老向巴人里,今辞楚塞隅。

出自唐朝杜甫的《大历三年春白帝城放船出瞿塘峡久居夔府将适…凡四十韵》

原文赏析:
老向巴人里,今辞楚塞隅。 

入舟翻不乐,解缆独长吁。

窄转深啼狖,虚随乱浴凫。

石苔凌几杖,空翠扑肌肤。

叠壁排霜剑,奔泉溅水珠。

杳冥藤上下,浓澹树荣枯。

神女峰娟妙,昭君宅有无。

曲留明怨惜,梦尽失欢娱。

摆阖盘涡沸,欹斜激浪输。

风雷缠地脉,冰雪耀天衢。

鹿角真走险,狼头如跋胡。

恶滩宁变色,高卧负微躯。

书史全倾挠,装囊半压濡。

生涯临臬兀,死地脱斯须。

不有平川决,焉知众壑趋。

乾坤霾涨海,雨露洗春芜。

鸥鸟牵丝飏,骊龙濯锦纡。

落霞沉绿绮,残月坏金枢。

泥笋苞初荻,沙茸出小蒲。

雁儿争水马,燕子逐樯乌。

绝岛容烟雾,环洲纳晓晡。

前闻辨陶牧,转眄拂宜都。

县郭南畿好,津亭北望孤。

劳心依憩息,朗咏划昭苏。

意遣乐还笑,衰迷贤与愚。

飘萧将素发,汩没听洪炉。

丘壑曾忘返,文章敢自诬。

此生遭圣代,谁分哭穷途。

卧疾淹为客,蒙恩早厕儒。

廷争酬造化,朴直乞江湖。

滟滪险相迫,沧浪深可逾。

浮名寻已已,懒计却区区。

喜近天皇寺,先披古画图。

应经帝子渚,同泣舜苍梧。

朝士兼戎服,君王按湛卢。

旄头初俶扰,鹑首丽泥涂。

甲卒身虽贵,书生道固殊。

出尘皆野鹤,历块匪辕驹。

伊吕终难降,韩彭不易呼。

五云高太甲,六月旷抟扶。

回首黎元病,争权将帅诛。

山林托疲苶,未必免崎岖。

拼音解读
lǎo xiàng bā rén lǐ ,jīn cí chǔ sāi yú 。 

rù zhōu fān bú lè ,jiě lǎn dú zhǎng yù 。

zhǎi zhuǎn shēn tí yòu ,xū suí luàn yù fú 。

shí tái líng jǐ zhàng ,kōng cuì pū jī fū 。

dié bì pái shuāng jiàn ,bēn quán jiàn shuǐ zhū 。

yǎo míng téng shàng xià ,nóng dàn shù róng kū 。

shén nǚ fēng juān miào ,zhāo jun1 zhái yǒu wú 。

qǔ liú míng yuàn xī ,mèng jìn shī huān yú 。

bǎi hé pán wō fèi ,yī xié jī làng shū 。

fēng léi chán dì mò ,bīng xuě yào tiān qú 。

lù jiǎo zhēn zǒu xiǎn ,láng tóu rú bá hú 。

è tān níng biàn sè ,gāo wò fù wēi qū 。

shū shǐ quán qīng náo ,zhuāng náng bàn yā rú 。

shēng yá lín niè wū ,sǐ dì tuō sī xū 。

bú yǒu píng chuān jué ,yān zhī zhòng hè qū 。

qián kūn mái zhǎng hǎi ,yǔ lù xǐ chūn wú 。

ōu niǎo qiān sī yáng ,lí lóng zhuó jǐn yū 。

luò xiá chén lǜ qǐ ,cán yuè huài jīn shū 。

ní sǔn bāo chū dí ,shā róng chū xiǎo pú 。

yàn ér zhēng shuǐ mǎ ,yàn zǐ zhú qiáng wū 。

jué dǎo róng yān wù ,huán zhōu nà xiǎo bū 。

qián wén biàn táo mù ,zhuǎn miǎn fú yí dōu 。

xiàn guō nán jī hǎo ,jīn tíng běi wàng gū 。

láo xīn yī qì xī ,lǎng yǒng huá zhāo sū 。

yì qiǎn lè hái xiào ,shuāi mí xián yǔ yú 。

piāo xiāo jiāng sù fā ,gǔ méi tīng hóng lú 。

qiū hè céng wàng fǎn ,wén zhāng gǎn zì wū 。

cǐ shēng zāo shèng dài ,shuí fèn kū qióng tú 。

wò jí yān wéi kè ,méng ēn zǎo cè rú 。

tíng zhēng chóu zào huà ,pǔ zhí qǐ jiāng hú 。

yàn yù xiǎn xiàng pò ,cāng làng shēn kě yú 。

fú míng xún yǐ yǐ ,lǎn jì què qū qū 。

xǐ jìn tiān huáng sì ,xiān pī gǔ huà tú 。

yīng jīng dì zǐ zhǔ ,tóng qì shùn cāng wú 。

cháo shì jiān róng fú ,jun1 wáng àn zhàn lú 。

máo tóu chū chù rǎo ,chún shǒu lì ní tú 。

jiǎ zú shēn suī guì ,shū shēng dào gù shū 。

chū chén jiē yě hè ,lì kuài fěi yuán jū 。

yī lǚ zhōng nán jiàng ,hán péng bú yì hū 。

wǔ yún gāo tài jiǎ ,liù yuè kuàng tuán fú 。

huí shǒu lí yuán bìng ,zhēng quán jiāng shuài zhū 。

shān lín tuō pí niè ,wèi bì miǎn qí qū 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

杜甫 杜甫(712-770),字子美,祖籍河南巩县。祖父杜审言是唐初著名诗人。青年时期,他曾游历过今江苏、浙江、河北、山东一带,并两次会见李白,两人结下深厚的友谊。唐玄宗天宝五年(746),杜甫来到长安,第二年他参加了由唐玄宗下诏的应试,由于奸臣李林甫从中作梗,全体应试者无一人录取。从此进取无门,生活贫困。直到天宝十四年(755),才得到「右卫率府胄曹参军」一职,负责看管兵…详情