江梅引

江梅引

作者:洪皓朝代:宋代

江梅引原文
岁在壬戌,甫临长至,张总侍御邀饮。 

众宾皆退,独留少款。

侍婢歌江梅引,有“念此情、家万里”之句,仆曰:此词殆为我作也。

又闻本朝使命将至,感慨久之。

既归,不寝,追和四章,多用古人诗赋,各有一笑字,聊以自宽。

如暗香、疏影、相思等语,虽甚奇,经前人用者众,嫌其一律,故辄略之。

卒押吹字,非风即笛,不可易也。

此方无梅花,士人罕有知梅事者,故皆注所出(旧注:阙一首。

此录示乡人者,北人谓之四笑江梅引) 天涯除馆忆江梅。

几枝开。

使南来。

还带馀杭、春信到燕台。

准拟寒英聊慰远,隔山水,应销落,赴诉谁。

空恁遐想笑摘蕊。

断回肠,思故里。

漫弹绿绮。

引三弄、不觉魂飞。

更听胡笳、哀怨泪沾衣。

乱插繁花须异日,待孤讽,怕东风,一夜吹。

江梅引拼音解读
suì zài rén xū ,fǔ lín zhǎng zhì ,zhāng zǒng shì yù yāo yǐn 。 

zhòng bīn jiē tuì ,dú liú shǎo kuǎn 。

shì bì gē jiāng méi yǐn ,yǒu “niàn cǐ qíng 、jiā wàn lǐ ”zhī jù ,pú yuē :cǐ cí dài wéi wǒ zuò yě 。

yòu wén běn cháo shǐ mìng jiāng zhì ,gǎn kǎi jiǔ zhī 。

jì guī ,bú qǐn ,zhuī hé sì zhāng ,duō yòng gǔ rén shī fù ,gè yǒu yī xiào zì ,liáo yǐ zì kuān 。

rú àn xiāng 、shū yǐng 、xiàng sī děng yǔ ,suī shèn qí ,jīng qián rén yòng zhě zhòng ,xián qí yī lǜ ,gù zhé luè zhī 。

zú yā chuī zì ,fēi fēng jí dí ,bú kě yì yě 。

cǐ fāng wú méi huā ,shì rén hǎn yǒu zhī méi shì zhě ,gù jiē zhù suǒ chū (jiù zhù :què yī shǒu 。

cǐ lù shì xiāng rén zhě ,běi rén wèi zhī sì xiào jiāng méi yǐn ) tiān yá chú guǎn yì jiāng méi 。

jǐ zhī kāi 。

shǐ nán lái 。

hái dài yú háng 、chūn xìn dào yàn tái 。

zhǔn nǐ hán yīng liáo wèi yuǎn ,gé shān shuǐ ,yīng xiāo luò ,fù sù shuí 。

kōng nín xiá xiǎng xiào zhāi ruǐ 。

duàn huí cháng ,sī gù lǐ 。

màn dàn lǜ qǐ 。

yǐn sān nòng 、bú jiào hún fēi 。

gèng tīng hú jiā 、āi yuàn lèi zhān yī 。

luàn chā fán huā xū yì rì ,dài gū fěng ,pà dōng fēng ,yī yè chuī 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

洪皓 洪皓(1088~1155),字光弼,徽宗政和五年(1115)进士。历台州宁海主簿,秀州录事参军。宋代词人。…详情