醉花阴(和江宣德醉红妆词)

醉花阴(和江宣德醉红妆词)

作者:沈蔚朝代:宋代

醉花阴(和江宣德醉红妆词)原文
微含清露真珠滴。 

怯晓寒脉脉。

秉烛倚雕栏,今日尊前,尽是多情客。

从来应与春相得。

有动人标格。

半笑倚春风,醉脸生红,不是胭脂色。

醉花阴(和江宣德醉红妆词)拼音解读
wēi hán qīng lù zhēn zhū dī 。 

qiè xiǎo hán mò mò 。

bǐng zhú yǐ diāo lán ,jīn rì zūn qián ,jìn shì duō qíng kè 。

cóng lái yīng yǔ chūn xiàng dé 。

yǒu dòng rén biāo gé 。

bàn xiào yǐ chūn fēng ,zuì liǎn shēng hóng ,bú shì yān zhī sè 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

沈蔚 沈蔚,宋朝词人,字会宗,吴兴(今浙江吴兴)人,生平不详。 《全宋词》存词22首。…详情